REŠTRUKTURALIZÁCIA

Reštrukturalizácia je zákonom stanovená možnosť ochrany spoločnosti, ktorá sa dostala do platobnej neschopnosti či už vplyvom krízy, alebo výpadku príjmov z obchodnej činnosti. Životaschopnej spoločnosti ponúkne druhú šancu bez toho, aby spoločnosť zanikla a umožní plne sa venovať jej hlavnému cieľu – produkovaniu pridanej hodnoty. V rámci procesu reštrukturalizácie spoločnosť funguje bežným spôsobom pod dozorom licencovaného reštrukturalizačného správcu. Počas celého procesu je majetok spoločnosti chránený pred veriteľmi, až po dobu približne 9 mesiacov. Následne sa v reštrukturalizačnom pláne spoločne s veriteľmi odsúhlasí výška a čas uspokojenia veriteľov spoločnosti. Reštrukturalizačný plán a reštrukturalizačný posudok sú kľúčovými dokumentami v procese reštrukturalizácie a je ich oprávnený vyhotoviť len správca vedený v zozname ministerstva spravodlivosti. Na tvorbe posudku sa okrem právnikov zúčastňujú i renomovaní ekonómovia a ekonomickí analytici našej spoločnosti, čo nám umožňuje vyhotoviť nie len kvalitný reštrukturalizačný posudok, ale najmä uskutočniť úspešnú reštrukturalizáciu spoločnosti. Reštrukturalizácia ponúka spoločnostiam priestor a čas na naštartovanie Ekonomického motora firmy. Súčasne je reštrukturalizačný proces upravený zákonom 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii čo jasne hovorí o legitimite celého procesu. Preto nás neváhajte čo najskôr kontaktovať a pripraviť si bezplatnú diagnostiku Vašej spoločnosti.

Benefity reštrukturalizácie:

  • Ochrana spoločnosti a jej majetku pred veriteľmi od okamihu povolenia reštrukturalizácie
  • Prerušenie aktívnych exekučných, platobných príkazov a dražieb majetku
  • Odblokovanie bankových účtov spoločnosti
  • Oddlženie spoločnosti na základe dohody s veriteľmi
  • Vytvorenie časového priestoru na znovu naštartovanie spoločnosti /cca 9 mesiacov/
  • Zákonom upravené konanie v spoločnosti cez licencovaného správcu reštrukturalizácie
  • Možnosť vymáhania pohľadávok za asistencie reštrukturalizačného správcu
  • Kontrola nad celým procesom reštrukturalizácie

Viac informácií o reštrukturalizácii spoločnosti nájdete na našom webe: http://www.restrukturalizacie.com/