DIAGNOSTIKA

Diagnostika spoločnosti je základným analytickým nástrojom na zistenie aktuálneho stavu v spoločnosti. Na základe informácií z prvotnej diagnostiky spoločnosti má klient možnosť rozhodnúť sa ako bude pri svojich požiadavkách postupovať ďalej. Základné typy diagnostiky sú našou spoločnosťou spracovávané zdarma a taktiež konzultácie k diagnostike sú bezplatné. Vaše rozhodnutie je pre nás veľmi dôležité a preto ho nezakladáme na dohadoch, ale faktoch. Všetky informácie o spoločnosti sú už aj v tejto fáze chránené Dohodou o mlčanlivosti.

Úverová diagnostika – bezplatne

Tento typ diagnostiky poukazuje cez analýzu účtovných dát potenciál spoločnosti pri získavaní bankového financovania. Výstupom je informácia o možnej výške, type úveru a o pripravenosti spoločnosti úspešne požiadať banku o financovanie. Jej súčasťou je aj kontrola základných kritérií, ktoré banky v spoločnosti posudzujú kladne/negatívne, a ktoré prípadne podporujú/vylučujú financovanie ako celok. Úlohou našej spoločnosti je previesť Vašu spoločnosť celým úverový procesom s čo najvyššou pravdepodobnosťou získania financovania a vynegociovania najlepších úverových podmienok.

Požadované podklady:
súvaha, výkaz ziskov a strát predposledný a posledný uzavretý účtovný rok, aktuálne účtovné dáta k poslednému kvartálu neuzavretého účtovného obdobia, skrátené informácie o činnosti spoločnosti a o účele financovania.

Reštrukturalizačná diagnostika – bezplatne

Táto diagnostika je úzko spätá z možnosťou reštrukturalizovať záväzky spoločnosti na báze dohody s veriteľmi. Podľa zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii skúma opodstatnenie vstupu a začatia reštrukturalizačného procesu a jeho dopad na spoločnosť. Nie je pravidlom, že každá spoločnosť spĺňajúca podmienky zákona je reštrukturalizovateľná a opačne neplatí, že spoločnosť ktorej hrozí konkurz sa nedá úspešne reštrukturalizovať. Výstupom diagnostiky je popis predpokladaných dopadov na spoločnosť v číselnej forme, presný časový rámec a podrobný postup reštrukturalizačného procesu.

Požadované podklady:
súvaha, výkaz ziskov a strát, hlavná kniha, poznámky k účtovnej závierke predposledný a posledný uzavretý účtovný rok, aktuálne účtovné dáta k poslednému kvartálu neuzavretého účtovného obdobia, export aktuálnych záväzkov a pohľadávok v Exceli.